Стопанско управление

Бизнес и предприемачество

...за един успешен бизнес


Професионално направление:

Администрация и управление

Професионална квалификация:

Мениджър

ОКС:

Бакалавър

Продължителност:

4 години / 8 семестъра

Специалността може да бъде изучавана в задочна или дистанционна форма

За специалността "Бизнес и предприемачество"

Обучението в специалността е насочено към формиране на знания в областта на предприемачеството, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение и изграждане на качества, необходими за успешно управление на бизнес и за реализация на завършващите я като самостоятелни предприемачи.

Формират се умения за бързина, адекватност в реакциите и иновативност, съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата.


Учебен план на специалност "Стопанско управление"

Учебната програма по бизнес администрация в стопанското управление подчертава предприемаческото мислене като идентифицира възможностите и заплахите и извършва навременни и ефективни промени. Младите мениджъри, поставяйки основите на бизнес етиката, непрекъснато търсят нови идеи и методи с цел подобряване на работния процес. Студентите записани в специалност „Стопанско управление“ изучават маркетинг, основи на управлението в бизнеса, икономически, регионални и международни науки, управление на човешките ресурси, информационните технологии, предприемачество, инвестиции, борсови операции, финанси и много др.


Какво работят мениджърите и предприемачите?

Професии, които могат да упражняват завършилите специалността:
 • Генерални директори, изпълнителни директори и заместник директори в предприятия и организации;
 • Управители на предприятия и организации;
 • Административни ръководители в търговски дружества – ръководители в бизнес услуги и административни дейности; ръководители по политики и стратегическо планиране, ръководители по продажби и маркетинг, по управление на човешките ресурси и др.;
 • Ръководители на екипи;
 • Стопански и административни специалисти – главни експерти и експерти-логистика, финансови и стопански анализи, социално осигуряване, маркетинг, международно сътрудничество, политика на цените, реклама, търговия, продажби, европейска интеграция, стопанска дейност, бизнес развитие, инженеринг, управление на персонала и кариерно развитие и др.;
 • Анализатори – по управление и организация, ефективност на търговската дейност, проучване на пазари и др.;
 • Мениджъри – финанси, продажби, маркетинг и продажби, проучване на пазари, човешки ресурси и др.;
 • Консултанти – стопанска дейност и бизнес развитие.;

Необходими документи:

 • Лична карта (оригинал);
 • Диплома за средно образование (оригинал);
 • 6 броя снимки (паспортен формат);
 • Бележка от районен психодиспансер.

Кандидатствай онлайн

Кандидатствайте лесно и бързо чрез нашата онлайн форма за кандидатстване.

  Кандидатствай онлайн

Още специалности:

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарно стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и други.

Виж още

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Виж още

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.

Виж още

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Виж още

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
 • Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти
 • Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда

Виж още

Всички ние се нуждаем от хора, които да ни дават обратна връзка. Това е начинът, по който се подобряваме.

Бил Гейтс
Последно модифициране: събота, 2 октомври 2021, 15:05