УЧР

Управление на човешките ресурси

...за една по-добра кариера


Професионално направление:

Администрация и управление

Професионална квалификация:

Мениджър

ОКС:

Бакалавър

Продължителност:

4 години / 8 семестъра

Специалността може да бъде изучавана в задочна или дистанционна форма

За специалността "Управление на човешките ресурси"

Специалността “Управление на човешките ресурси“ има за цел да предложи начален старт на учащите да научат как се разработват и прилагат програми за по-ефективно развитие и управление на човешките ресурси в дадена организация. Студентите, които се концентрират в изучаването на управлението на ресурси се насочват към кариера, която включва подпомагане и разпределение на задачи между мениджърите в организацията за ефективно придобиване, развитие и задържане на висококачествени служители.


Учебен план на специалност "Управление на човешките ресурси"

Студентите ще изучават важни техники за прилагане в работна среда като:

 • Интегриране на управлението на човешките ресурси с други оперативни и бизнес функции;
 • Критично мислене и анализиране на на данни;
 • Световни практики при управление на кадрите;
 • Инвестиционен мениджмънт;
 • Лидерство, тийм билдинг и работа в екип;
 • Планиране на човешки ресурси;
 • Одит на човешки ресурси;

Какво следва, когато завърша?

Завършилите специалност “Управление на човешките ресурси“ могат да работят в частни фирми - от много големи до нововъзникващи, за местни, държавни предприятия, за организации с нестопанска цел.

Възможни работни заглавия включват:

 • Специалист по заетостта;
 • Общопрактикуващ на човешките ресурси;
 • Кариерен консултант;
 • Анализатор;
 • Специалист отношения със служителите;
 • Специалист трудовите отношения;
 • Мениджър човешки ресурси;
 • Консултант на човешките ресурси;

Необходими документи:

 • Лична карта (оригинал);
 • Диплома за средно образование (оригинал);
 • 6 броя снимки (паспортен формат);
 • Бележка от районен психодиспансер.

Кандидатствай онлайн

Кандидатствайте лесно и бързо чрез нашата онлайн форма за кандидатстване.

  Кандидатствай онлайн

Още специалности:

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарно стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и други.

Виж още

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Виж още

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.

Виж още

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Виж още

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
 • Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти
 • Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда

Виж още

Всички ние се нуждаем от хора, които да ни дават обратна връзка. Това е начинът, по който се подобряваме.

Бил Гейтс
Последно модифициране: понеделник, 22 февруари 2021, 22:34