Счетоводство

Счетоводство

...за да вървим напред


Професионално направление:

Икономика

Професионална квалификация:

Икономист

ОКС:

Бакалавър

Продължителност:

4 години / 8 семестъра

Специалността може да бъде изучавана в задочна или дистанционна форма

За специалността "Счетоводство"

Специалност „Счетоводство“ в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ има за цел да обучи висококвалифицирани специалисти по счетоводно отчитане в съответствие с действащото Национално счетоводно и търговско законодателство, основано на Международните стандарти за финансови отчети, Международните одиторски стандарти и Директивите на Съвета на Европейската общност. Студентите придобиват знания в областта на счетоводните услуги като:

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи съгласно вътрешни стандарти и срокове;

 • Подготовка на нареждания на плащания към достачици и партньори на фирми;

 • Участие в редовни и извънредни инвентаризации на активи;

 • Работа със счетоводни регистри, изготвяне на периодични справки и отчети;

 • Проверка и контрол на документооборота по движението на стоката и др.

Учебен план на специалност "Счетоводство"

Студентите ще придобият познания по следните дисциплини:

 • Национални счетоводни стандарти;
 • Одитинг;
 • Счетоводно отчитане на разчетите на персонала и осигурителните институции;
 • Бюджет и бюджетна политика;
 • Финансово-контролни системи и институции;
 • Организация и техника на счетоводството;
 • Счетоводство на предприятието;
 • Бюджетно счетоводство и др.

Какво работят завършилите "Счетоводство"?

Възможни работни позиции като:

 • Национални счетоводни стандарти;
 • Одитинг;
 • Счетоводно отчитане на разчетите на персонала и осигурителните институции;
 • Бюджет и бюджетна политика;
 • Финансово-контролни системи и институции;
 • Организация и техника на счетоводството;
 • Счетоводство на предприятието;
 • Бюджетно счетоводство и др.

Необходими документи:

 • Лична карта (оригинал);
 • Диплома за средно образование (оригинал);
 • 6 броя снимки (паспортен формат);
 • Бележка от районен психодиспансер.

Кандидатствай онлайн

Кандидатствайте лесно и бързо чрез нашата онлайн форма за кандидатстване.

  Кандидатствай онлайн

Още специалности:

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарно стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и други.

Виж още

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Виж още

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.

Виж още

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Виж още

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
 • Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти
 • Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда

Виж още

Всички ние се нуждаем от хора, които да ни дават обратна връзка. Това е начинът, по който се подобряваме.

Бил Гейтс
Последно модифициране: понеделник, 22 февруари 2021, 22:33