Стопанско управление

Стопанско управление

...за един успешен бизнес


Професионално направление:

Администрация и управление

Професионална квалификация:

Мениджър

ОКС:

Бакалавър

Продължителност:

4 години / 8 семестъра

Специалността може да бъде изучавана в задочна или дистанционна форма

За специалността "Стопанско управление"

Бакалавърската програма „Стопанско управление“ е насочена към дейностите, свързани с правилното управление на големи организации и изразяването на ръководни функции в бизнес средите. Успешните предприемачи работят заедно за успеха на организацията, като са запознати с всички основни компоненти и дейности в изграждането на маркетинга в дадена фирмена компания. Ефективните бизнес професионалисти изграждат успешни стратегии, позволяващи взимането на важни решения в специфична среда и в максимално къси периоди са в състояние да разрешат сложни казуси.


Учебен план на специалност "Стопанско управление"

Учебната програма по бизнес администрация в стопанското управление подчертава предприемаческото мислене като идентифицира възможностите и заплахите и извършва навременни и ефективни промени. Младите мениджъри, поставяйки основите на бизнес етиката, непрекъснато търсят нови идеи и методи с цел подобряване на работния процес. Студентите записани в специалност „Стопанско управление“ изучават маркетинг, основи на управлението в бизнеса, икономически, регионални и международни науки, управление на човешките ресурси, информационните технологии, предприемачество, инвестиции, борсови операции, финанси и много др.


Какво работят мениджърите и предприемачите?

Накратко, на въпроса “Какво работят мениджърите и предприемачите?” след успешно завършване на бакалавърската програма „Стопанско управление“ е, че ще могат успешно да поемат ролите на ръководители и да управляват професионално всички управленски длъжности с по-ниско или по-високо стоящи ръководители от други сфери, с външни организации, компании и институции.


Необходими документи:

  • Лична карта (оригинал);
  • Диплома за средно образование (оригинал);
  • 6 броя снимки (паспортен формат);
  • Бележка от районен психодиспансер.

Кандидатствай онлайн

Кандидатствайте лесно и бързо чрез нашата онлайн форма за кандидатстване.

  Кандидатствай онлайн

Още специалности:

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарно стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и други.

Виж още

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Виж още

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.

Виж още

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Виж още

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
  • Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти
  • Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда

Виж още

Всички ние се нуждаем от хора, които да ни дават обратна връзка. Това е начинът, по който се подобряваме.

Бил Гейтс
Последно модифициране: понеделник, 22 февруари 2021, 22:32