Икономика на туризма

Икономика на туризма

...за една по-добра кариера


Професионално направление:

Икономика

Професионална квалификация:

Икономист

ОКС:

Бакалавър

Продължителност:

4 години / 8 семестъра

Специалността може да бъде изучавана в задочна или дистанционна форма

За специалността "Икономика на туризма"

ССпециалността „Икономика на туризма“ в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ дава възможност за развитие в сферата на икономиката като част от туристическата дейност. Студентите придобиват основни знания в туристическото поведение на потенциални клиенти, като умеят добре да боравят с основни термини и технологии за придобиване на разнообразен туристически ресурс от знания и компетентност. След усвояване на знанията, студентите ще могат да ги приложат в създаването на собствен бизнес в областта на хотелиерството.


Учебен план на специалност "Икономика на туризма"

Студентите от специалността придобиват знания по следните дисциплини:

 • География на туризма;
 • Туристическа анимация;
 • Екскурзоводство;
 • Ресторантьорство;
 • Хотелиерство;
 • Туристическо поведение;
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност;
 • Алтернативни видове туризъм;
 • Туристическа политика и др.

Какво следва, когато завърша?

Завършилите специалността „Икономика на туризма“ имат възможността да се реализират във всички сфери на туризма като консултанти, предприемачи, мениджъри, икономисти, хотелиери и др.


Необходими документи:

 • Лична карта (оригинал);
 • Диплома за средно образование (оригинал);
 • 6 броя снимки (паспортен формат);
 • Бележка от районен психодиспансер.

Кандидатствай онлайн

Кандидатствайте лесно и бързо чрез нашата онлайн форма за кандидатстване.

  Кандидатствай онлайн

Още специалности:

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарно стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и други.

Виж още

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Виж още

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.

Виж още

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Виж още

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
 • Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти
 • Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда

Виж още

Всички ние се нуждаем от хора, които да ни дават обратна връзка. Това е начинът, по който се подобряваме.

Бил Гейтс
Последно модифициране: понеделник, 22 февруари 2021, 22:32