Финанси

Финанси

...за хората с перспектива


Професионално направление:

Икономика

Професионална квалификация:

Икономист

ОКС:

Бакалавър

Продължителност:

4 години / 8 семестъра

Специалността може да бъде изучавана в задочна или дистанционна форма

За специалността "Финанси"

Бакалавърската програма по специалност „Финанси“ има за цел да подготви кадри, притежаващи знания и умения за изпълняване на прости и сложни финансови операции. Студентите записни в специалност „Финанси“ биват подготвени по следните въпроси:

 • Разбиране и прилагане на основни финансови инструменти в областта на икономиката и ръководната дейност;
 • Вземането на правилни и ключови финансови решения в различни ситуации;
 • Как правилно се управляват фирми, проекти и ценни книжа;
 • Как се анализира инвестиционния избор и изграждане на портфейли;
 • Компетенции в международните публични финанси, действащите програми и политики в рамките на обединеното европейско пространство.

Учебен план на специалност "Финанси"

Учебната програма в специалност „Финанси“ се изучават теми като финансов анализ за корпорации, инвестиционен анализ и управление на портфейл, капиталови пазари и финансовите посредници, бизнес и оценка на проекти, управление на риска, лични финанси, международните финанси и др..


Какво работят завършилите "Финанси"?

След успешното завършване на бакалавърската програма Вие ще бъдете в състояние да отговорите на въпроси като:

 • Как мениджъри създават финансови портфейли, като оптимизират дадени ресурси и предпазват фирмите от евентуален финансов риск;
 • Как се оценява стойността на една фирма и/или друт обект за потенциално придобиване;
 • Как мултинационални корпорации управляват въпроси като обмяна на валута.
Възможности за кариера:
Изучаването на финансовите въпроси ще ви дадат най-различни възможности, за да започнете кариерата си. Завършилите могат да работят като финансови анализатори, като:
 • ръководители по финансови дейности;
 • ръководител вътрешен одит;
 • одитори и счетоводители;
 • ръководител проект;
 • кредитен специалист;
 • брокер ценни книжа;
 • оценител на имущество и щети;
 • застрахователен агент и др.

Необходими документи:

 • Лична карта (оригинал);
 • Диплома за средно образование (оригинал);
 • 6 броя снимки (паспортен формат);
 • Бележка от районен психодиспансер.

Кандидатствай онлайн

Кандидатствайте лесно и бързо чрез нашата онлайн форма за кандидатстване.

  Кандидатствай онлайн

Още специалности:

Бакалавърът по стопанско управление е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията в условията на пазарно стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект - производство, финанси, иновации, персонал и други.

Виж още

Бакалавърът по икономика на туризма е предназначен да осъществява дейностите и функциите, свързани със стопанската дейност на предприятия и организации в сферата на туризма.

Виж още

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.

Виж още

Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури.

Виж още

Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
 • Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти
 • Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда

Виж още

Всички ние се нуждаем от хора, които да ни дават обратна връзка. Това е начинът, по който се подобряваме.

Бил Гейтс
Последно модифициране: понеделник, 22 февруари 2021, 22:34